Kasza Szakképzési Központ
1213 Budapest, Gyimesi utca 49.
Nyilvántartási szám: 01-0064-04
E-000766/2014
E/2022/000044
Email:

Külföldön szerzett oklevelek honosítása

külföldön szerzett általános iskolai bizonyítvánnyal kapcsolatosan a következőkre van szükségünk:

 1. eredeti bizonyítvány másolatára
 2. hivatalos fordításra
 3. bizonyítvány honosításra/elismertetésére

I. Mi az elismerés?

A külföldi általános iskolai bizonyítványok elismeréséről a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi. C. törvény (Elismerési tv.) "Az általános iskolai végzettségi szint elismerése" cím alatt rendelkezik.

Az Elismerési tv. 3. §-a alapján az elismerési eljárás során az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány jogi hatályát azonosnak nyilvánítja a Magyarországon megszerezhető bizonyítvány jogi hatályával.

A külföldi általános iskolai bizonyítványok által tanúsított végzettségi szint elismerésének két módja lehetséges:

 • az alapfokú végzettségi szintnek az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által történő teljes jogi hatályú elismerése,
 • és avalamely oktatási intézmény által végzett, továbbtanulás céljából történő elismerés.

Az alapfokú végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat azt állapítja meg, hogy az adott külföldi bizonyítvány a magyar általános iskolai bizonyítvánnyal azonos végzettségi szintet tanúsít.

II. Ki kérheti bizonyítványa elismerését?

Általános iskolai bizonyítványa elismerését az a személy kérheti, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait igazolja.

Személyi adatok és állampolgárság igazolására szolgáló hatósági igazolvány:

 • a magyar állampolgár, továbbá a bevándorolt, letelepedett esetében a személyi azonosító adatokat tartalmazó hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány), az útlevél vagy a jogosítvány,
 • valamely EU-tagállam [1] vagy az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az EU tagállamaival azonos megítélés alá eső ország [2] (küldő állam) állampolgára esetében az adott tagállam belső joga szerint személyi azonosító adatokat tartalmazó igazolványnak minősülő okirat,
 • más személy esetében a tartózkodási engedély, továbbá a tartózkodási vízum, amennyiben azt munkavállalási, jövedelemszerzési vagy családegyesítési céllal állították ki.

III. Melyik elismerési eljárást célszerű választani?

Ennek eldöntésénél azt kell figyelembe vennie, hogy milyen célból kéri a bizonyítványa elismerését, azaz mire kívánja az okiratot az elismerést követően használni.

A tapasztalatok szerint a kérelmezők általános iskolai bizonyítványukat az alábbi célok miatt kérik elismertetni:

 • Szeretnének továbbtanulni (pl. középfokú képzésben vagy szakképzésben).
 • Olyan munkakört kívánnak Magyarországon betölteni, amely alapfokú végzettséghez kötött.
 • Egyéb okból.

1. A továbbtanulás céljából történő elismerés annak az oktatási intézménynek a hatáskörébe tartozik, amelyben Ön a tanulmányait folytatni kívánja. Ez az elismerési forma azonban továbbtanuláson kívül egyéb jogokat nem biztosít.

2. Ha Önnek munkavégzés céljából kell igazolnia, hogy általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezik, akkor a MEIK-től kell az elismerést kérnie.

3. Ha a bizonyítvány elismerésére egyéb okból van szüksége, akkor is a MEIK-hez kell fordulnia a bizonyítvány elismerése végett.

IV. Az általános iskolai végzettségi szint elismerése

A MEIK által lefolytatott eljárás eredményeképpen az elismert külföldi általános iskolai bizonyítvány a magyar általános iskolai bizonyítvánnyal egyenértékűnek tekintendő, azaz a megfelelő hazai nevelési-oktatási intézményben megszerezhető iskolai végzettséggel egyenértékű iskolai végzettséget tanúsít, az ehhez igazodó továbbtanulásra való jelentkezésre jogosít.

Az Elismerési tv. alapján általános iskolai bizonyítványként az olyan külföldi bizonyítvány ismerhető el, amely közoktatási intézményben legalább nyolc évfolyam elvégzését tanúsítja, és amelynek alapján, figyelembe véve a külföldi oktatási intézmény jogállását, a bizonyítvány jogi hatályát és a tanulmányi követelményeket, megállapítható, hogy a hazai általános iskolai végzettségi szinttel azonos végzettségi szintet tanúsít.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha az elismerés továbbtanulási céllal történik, akkor az eljáró oktatási intézmény az elismerési törvény által meghatározott körben általános iskolai bizonyítványként a fenti feltételeknek meg nem felelő külföldi bizonyítványt is elismerheti.

Ha a MEIK az eljárás során megállapítja, hogy a bizonyítvány a hazai általános iskolai bizonyítvánnyal azonos végzettségi szintet tanúsít, akkor a bizonyítvány elismeréséről határozatban rendelkezik vagy hatósági bizonyítványt állít ki, ellenkező esetben a kérelmet elutasítja.

V. A bizonyítvány elismeréséhez szükséges okiratok

Az általános iskolai bizonyítvány elismerésére irányuló kérelemhez a következő iratokat kell csatolni:

 • Az eredeti bizonyítvány hiteles másolata.
 • A bizonyítvány mellékletét képező eredeti tantárgyjegyzéknek vagy a külföldön eltöltött, az általános iskolát lezáró tanév iskolalátogatási igazolásának hiteles másolata.
 • A fenti okiratok hiteles fordításai. (Angol, német, román, szerb és ukrán nyelvből nem hiteles, de géppel írott fordítás is elfogadható.)
 • Az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevény vagy a pénzintézeti átutalás igazolásának másolata.
 • Személyes adatok és állampolgárság igazolása.
 • Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. A kérelmezőnek (meghatalmazó) a személyi adatait és állampolgárságát ebben az esetben is igazolnia kell.

Hiteles fordítás készítésére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) (1062 Budapest, Bajza utca 52., valamint vidéki kirendeltségei), Magyarország külképviseleti szervei vagy erre felhatalmazott magyar közjegyző jogosult. Hiteles fordításnak minősül az a magyar fordítás is, amely hitelesnek minősül az Európai Unió valamely tagállamának joga szerint.

Kizárólag az eredeti oklevélről készült fordítás fogadható el!

Hiteles másolat készítésére erre felhatalmazott magyar közjegyző, az OFFI, az eljáró hatóság, illetve Magyarország külképviseleti szervei jogosultak; hiteles másolat továbbá a kormányablak ügyintézője által az eredeti okiratról készített, bélyegzőjével és záradékával ellátott másolat és az a másolat, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.

Amennyiben a beadvány a fenti mellékletek nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, az eljárást meg kell szüntetni.

A MEIK a kérelmezőt további dokumentumok (pl. a korábbi tanévek iskolalátogatási igazolása stb.), valamint a másolatban benyújtott okiratok eredetijének benyújtására is felszólíthatja.

VI. Eljárási határidő

A MEIK a végzettségi szint elismerése iránti eljárásban 45 napon belül jár el.

A határozatot a MEIK postai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként küldi meg a kérelmező vagy meghatalmazottja részére.


VII. Az eljárás díja

Az elismerés díja 15 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK" betűszót és a kérelmező (az oklevél, bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét. [3]

VIII. Jogorvoslat

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által hozott határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az oktatásért felelős miniszterhez címzett, azonban a MEIK-hez benyújtandó 10 000 Ft díjtételű fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.
Az oktatásért felelős miniszter határozata ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszéktől.

IX. A kérelem benyújtásának módja

Kérelmét postai úton vagy személyesen nyújthatja be. Csekk az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) szerezhető be, és a kérelmet is ott lehet benyújtani személyesen vagy meghatalmazott által. A kéreleműrlap letölthető a honlapunkról is. Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű ajánlott levélként a MEIK címére (Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112) elküldeni.

Bejelentkezés

Ki olvas minket

Oldalainkat 79 vendég és 0 tag böngészi